این امر که نویسنده ای بدون اطلاع سایر نویسندگان اقدام به چاپ مقاله نماید کاری اشتباه بوده و هست. مجلات با این مساله بار ها مواجه می گرند و باید تصمیم درستی در این باره اتخاذ نمایند. ...

چاپ بدون اجازه - نزاع بر سر مقاله چاپ شده

نزاع نویسندگان

نویسنده الف به دنبال انتشار یک دست نوشته با نشریه ما تماس گرفت و ادعا کرد که او نویسنده برحق است. ما از او درخواست مدرک کردیم و او گفت که تمام داده ها در مورد مراجع را داشته است، زیرا او نمونه قابل استفاده را دریافت کرده است و ایرادها را رفع نموده است. این نویسنده گفت در نوشتن این مقاله با نویسنده ب مشارکت کرده است و از این رو بسیار متعجب شده است که نام او در مقاله آورده نشده است.

بنا به گفته نویسنده الف، او اجازه ی ارائه ی مقاله را در کنفرانس به نویسنده ب داده است و نویسنده ب مقاله را بدون رضایت وی در نشریه ما منتشر کرده است.

چاپ مقاله دیگری

سوالاتی برای اعضای انجمن:

  • مقاله متعلق به چه کسی است؟

  • آیا با سرقت ادبی مواجه هستیم؟

  • درباره این موضوع چه واکنشی می توانیم نشان دهیم؟

توصیه:

انجمن پیشنهاد می کند که موضوع را به مراجع مربوطه (وزارت علوم و دادگستری) ارجاع دهیم. سردبیران نشریه و ناشران نمی توانند در نزاع نویسندگان شرکت کنند. فقط مراجع مربوطه می توانند تصمیم بگیرند که کدام نویسنده برحق است. از این رو توصیه شد که با  این مراجع تماس بگیریم و درخواست کنیم که موضوع را بررسی کنند. ممکن است سردبیر بخواهد تا روشن شدن موضوع یک توضیح چاپ کند.

از آنجایی که این مورد یک مورد مطالعاتی بود، آیا از طرف مراجعان اجازه داریم که مقاله را چاپ کنیم؟ سردبیر به دنبال فرم رضایتنامه مراجعین بود تا تعیین کند که این فرم متعلق به نویسنده الف است یا نویسنده ب. گزارشات موردی نباید بدون اطلاع مراجعین چاپ شوند.

 

در صورت وجود سوال و یا درخواست همکاری با ما در ارتباط باشید.